Otomobille taşımacılık Yönetmeliğe girdi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan 27 maddelik değişiklik kapsamında A belgesi ile otomobillerle tarifeli ve tarifesiz yolcu taşıma imkanı yeniden getirilirken B1, B2, D1 ve D2 belgelerinin tanımına otomobil eklenmese de otomobillerin belgelere kaydı yoluyla otomobille taşımacılık imkanı sınırlı da olsa getiriliyor. D1 ve D2’lerde asgari kapasite yaşı 10’dan 12’ye çıkarıldı. D4 belgeleriyle servis taşımacılığına kolaylıklar getiriliyor.

15 Kasım 2019 Cuma 17:23
Bu haber 11897 kez okundu
banner61
Otomobille taşımacılık Yönetmeliğe girdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 27 maddesinde değişiklik yaptı. Yönetmelik değişikliği 15 Kasım 2019 tarih ve 30949 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı.  
Yönetmelik maddelerinde yapılan değişiklikleri açıklayarak vermek istiyoruz. 

MADDE-1 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4’üncü maddedeki tanımlarda yer alan kurum isimleri (Maliye Bakanlığı) yeni haline göre  (Hazine ve Maliye Bakanlığı şeklinde) değiştirilmiş. 

Otomobille taşımacılık yapılabilecek, F acente yetki belgesi sahipleri A1 belgeli taşımacılara da hizmet verebilecek  

MADDE 2 – Yönetmeliğin 6’ıncı maddedeki A otomobil yetki belgelerine tarifeli ve tarifesiz taşıma yapma hakları verilmiş. (A2 sadece tarifesiz)  Bu belgelere Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin 2’inci fıkrasına MADDE 8 ile eklenen (m) bendindeki şartlara haiz otomobiller kaydedilebilecek. 

MADDE 3 – Yönetmeliğin 7’inci maddesinde iliçi D4 için İl Trafik Komisyonu’ndan, illerarası 100 km taşıması için her iki ilin trafik komisyonu ve/veya UKOME’sinden arz/talep açısından uygunluk yazısı şartı getirildi. 

MADDE 4 – Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 
a)  A yetki belgelerine ilişkin yer şartında “bağımsız” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) B1 ve B2 belgelerinde asgari özmal koltuk sayıları otobüs koltuğu olacak. (Kullanımına izin verildiği anlaşılan özmal otomobillerin koltukları sayıya dahil edilemez)  
c) C yetki belgelerinde asgari olarak 10 özmal  yerine 8 özmal birim taşıt. 400 ton yerine 320 ton kapasite aranacak.  
D1 ve D2 belgelerinde de asgari özmallar otobüs koltuğu ile sağlanacak. (Fıkra numarasında karışıklık var gibi) 
ç) Servis taşımacılığı için D4 alımında özel kolaylıklar getiriliyor: Arz talep şartı aranmaması veya tarifeli taşıma yapmadan sadece servis belgesi alabilme gibi. Ancak bunların en fazla 3 olabilecek yolcu toplama yerleri terminal, trafik komisyonu veya UKOME izinli yerler olacak. 
d) F acente yetki belgesi sahipleri A1 belgeli taşımacılara da hizmet verebilecek.  
e) Ücret tarifeleri, ücretsiz faydalanma ve yeterli park yeri dahil gerekli şartları kaybeden terminallere 90 gün içinde şartlar sağlanmadığında yetki belgesi iptali cezası verilir. Yeni yetki belgesi alana kadar hizmetlerden ücret alamaz. Aykırı hareket edenlere 5 bin TL idari para cezası verilir. (48 saat içinde ikinci ceza uygulanmamak kaydıyla) 
f) P dağıtım işletmeciliği yetki belgeleri de yer uygunluk denetim şartına tabii. 
g) Belirlenen alan şartını kaybeden T yetki belgelerine de faaliyet durdurma cezaları verilebilecek.  

MADDE 5 – Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinin onuncu fıkrası değişti. e-devlet üzerinden yetki belgesi müracaatlarında beyan esas alınarak, işlem yapılacak. Aykırı beyan tespit edilirse belge iptal edilecek. 

MADDE 6 –Yönetmeliğin 20 nci maddesine ek: Kendi yönetmeliğine göre alınmış taşıma işleri organizatörlük yetki belgeleri de bu Yönetmelik kapsamındaki belgeler ile değişimde kullanılabilir. 

MADDE 7 –Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret alınmaz.”

MADDE 8 –Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.
A  belgelerinde 2.900 cm3  olan en az silindir hacmi 1.900 cm3’e indirildi. Asgari kapasiteyi sağlayacak otomobiller ilk başvuru ve faaliyet süresince 4 yaştan büyük olamayacak. 
D1,D2 ve D3’lerde asgari kapasitedeki taşıtlar için 10 yaş yerine 12 yaştan büyük olmama şartı aranacak.  
B1 ve D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.
 Aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“m) B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtlara ilişkin;
1) Özmal olarak tescilli olması,
2) 1.900 cm3 silindir hacminden büyük olması,
3) 6 yaşından büyük olmaması,
4) Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması,
5) Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi, şarttır. Ayrıca, bu taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmayacağı gibi uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz.
n) B3, engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere düzenlenmiş D2, D3 ve D4 yetki belgelerine otomobil cinsi taşıt kaydedilemez.
Maddenin ikinci fıkrasındaki yaş şartına uymayan ve takografsız olduğu halde il/yurtdışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren  30 takvim günü içinde takograf taktırmayan taşıtlar da yetki belgelerinden resen düşürülecek. 

MADDE 9 –Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi.
“(6) Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler.”

MADDE 10 –Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.
“(4) A1, B2, D2 ve servis taşımacılığı yapmak üzere D4 yetki belgesi olan yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. Bu fıkraya göre, 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 11 –Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” olarak değiştirildi.

MADDE 12 –Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(l) bendinde” ibaresi “(e) bendinde” olarak değiştirildi.

MADDE 13 –Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarındaki U-ETDS cezaları çıkarıldı. (Başka yere aktarılmış) Burada bazı detaylar yeniden düzenlendi. 
“(11)’inci fıkra değişti. R türü ve taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, C1 veya K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı ayrı 20 uyarma verilir.”
31’inci fıkradaki takograf verilerinin 3 aylık yerine aylık arşivlenmesi ve takip eden ay kart otoritesine gönderilmesi getirildi. 
47’inci fıkra yürürlükten kaldırıldı. 
“(51)’inci fıkra eklendi, Ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi alan firmalar, yurtdışından getirmeleri kaydıyla taşınma eşyasını da taşıyabilirler.”

Servis belgesi alanlar başka alanda taşıma yapamaz

MADDE 14 – B1 ve D1’lere 22.01 ile 04.59 dışında yolcu taşıma yasağı getiren Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Bu maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.
“(15) Servis taşımaları yapmak üzere yetki belgesi alanlar, bu yetki belgesiyle servis taşımacılığı faaliyetinden başka faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

MADDE 15 –Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.
“(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.”

MADDE 16 –Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki hat ve güzergahlara uyma zorunluluğu A1 ve  büyükşehirlerdeki tarifeli D4’leri kapsayacak şekilde genişletildi. 

MADDE 17-Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası A1’leri kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. 

MADDE 18 –Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna “Ayrıca, yeni hat, mevcut hattına yeni ara durak veya hat iptallerinde ücret tarifeleri belirlenmiş süreye bakılmaksızın güncellenebilir.” cümlesi eklendi.

MADDE 19 –Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ücret tarifelerine bağlı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi
“(13) Yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan seferlerinden (gidiş ve dönüş) herhangi birisini; yolcu bileti satılmaması ve en az 48 saat öncesinden bildirimde bulunulması kaydıyla yapmayabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.” 
Bir hak verildiğine göre buna uymama nasıl olabilir ki. 9’uncu fıkradaki zorunlulukla da karşılaştırarak bakmak gerekir. 

MADDE 20 –Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası A1 ve D4’leri kapsar hale getirildi. 

MADDE 21 –MADDE-22’de: Yönetmeliğin 65 inci ve 66’ncı maddelerindeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adından ‘gümrük ve’ ifadesi çıkarılarak Ticaret Bakanlığı’na dönüştürüldü.  

MADDE 23 –Yönetmeliğin 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı’nın ismi yeni duruma uyarlandı. 

MADDE 24 –Yönetmeliğin 69 uncu maddesindeki uyarma cezaları ile ilgili iyileştirmeler yapılmış ve aşağıdaki fıkralar eklendi.  
“(7) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça yapılacak kontroller neticesinde, yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde;
a) Hiç uyarma almayanlara 1 yıllık süre,
b) En fazla 50 uyarma alanlara 6 aylık süre,
yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki yetki belgesi süresine  eklenir. Ancak, bu fıkraya göre verilmiş sürelerin haksız yere verildiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, verilen süreler, ilgili yetki belgesinin ilk yenilenmesi sırasında 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki sürelerden düşülür.
(8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye;
a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,
yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.”

MADDE 25 –Yönetmeliğin geçici 2’nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklendi
“(2) Bu Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin dördüncü, 54 üncü maddesinin birinci ve 58 inci maddesinin birinci fıkraları, D4 yetki belgesi düzenlenen/düzenlenecekler için 31/12/2022 tarihine kadar uygulanmaz.
(3) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yetki belgeleri için, yetki belgelerinin ilk yenilendiği tarihten sonraki yetki belgesi yenileme işlemi sırasında uygulanır.”

MADDE 26 –Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin başlığı “Finansal kiralamalı taşıtlar A1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Daha önce tarifeli olarak A1 yetki belgesi düzenlenmiş olup bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar, 31/12/2019 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki şart aranmaksızın tarifeli A1 yetki belgesi düzenlenir.
(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan D2 yetki belgesi sahipleri, durumlarını 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, Yönetmelikte taşıtlara ilişkin diğer şartların sağlanması kaydıyla, 30/6/2021 tarihine kadar bu durumdaki A1 yetki belgesi sahibi firmaların yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtlar için:
a) Taşıt sayısı 20 olarak uygulanır.
b) Motor silindir hacmine bakılmaz.
c) Taşıt kartı süresi bitiş tarihi 30/6/2021 olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

KARAYOLU TASIMA YONETMELIGINDE DEGIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK-15 Kasım 2019 CUMA


    Yorumlar

banner58
E-Gazete
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 22 Haziran 2020 Manşeti
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 22 Haziran 2020 Manşeti
Arşiv