Psiko-teknik uygulamasında değişiklik yapıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Psiko-teknik uygulamasını düzenleyen 79’uncu madde değişti. Değişikliğe göre psiko-teknik testinin ikincisinde de başarısız olan sürücünün 30 gün içinde bu sonuca itiraz etme hakkı kaldırıldı. İkinci testte başarısız olan sürücü iki yıl süre ile tekrar teste giremeyecek.

21 Mart 2020 Cumartesi 13:51
Bu haber 1931 kez okundu
Psiko-teknik uygulamasında değişiklik yapıldı

21 Mart 2010 tarih ve 31075 sayılı Resmi Gazete’de Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Yayınlanan yönetmelikte 18 Temmuz 1997 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin psiko-teknik uygulamalarını düzenleyen 79 maddesinde ve Ek 4. Cetvel olarak yayınlanan Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi’nde Sürücülerde Aranacak Şartlar ile Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usus ve Esaslar da değişiklik yapıldı.

Yapılan Yönetmelik değişikliğinde eskiden raporlar üç nüsha olarak düzenlenip, ikisi sürücüye verilip, biri merkezde kalırken şimdi rapor elektronik sistem üzerinden e-imza ile düzenlenecek.Düzenlenen rapora eski düzenleme de itiraz etme süresi 30 gün ikin yeni düzenlemede bu süre 45 güne çıkartıldı.

Rapora itiraz eden sürücü ikinci teste girdiğinde ve başarısız olduğunda 30 gün içinde itiraz etme hakkı varken yeni düzenlemede bu hak kalktı. İkinci teste de başarısız olan sürücü iki yıl boyunca teste giremeyecek.

Yeni düzenleme de gerçeğe aykırı rapor düzenleyen merkezlerde kayıtlı test cihazları da 5 yıl boyunca tekrar kullanılamayacak.

Ayrıca yeni düzenleme de test odası ve test odasının bağlı olduğu koridoru net şekilde gösteren kamera sistemi de bulundurulacak. Ayrıca merkezlerde saat 08.00 ile 23.00 arasında hizmet verilebilecek.Yapılan düzenlemenin tam metni şu şekilde;


21 Mart 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31075 YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 79 – Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler ile diğer mevzuat kapsamında psiko-teknik açıdan sağlıklı olma şartı aranan sürücüler ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar.

Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen sürelerin sonunda iade edilir. Ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan psiko-teknik değerlendirme, Yönetmelikte aynı cetvelde tanımlanmış altyapı özelliklerine sahip, resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde oluşturulan ve il sağlık müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde çalışan psikolog unvanına sahip kişilerin gözetiminde yapılır. Psiko-teknik değerlendirme raporu elektronik sistem üzerinden e-imza ile düzenlenir. Kişi düzenlenen psiko-teknik değerlendirme raporu ile birlikte kırkbeş gün içerisinde kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan psikiyatri uzmanına başvurur. Psikiyatri uzmanı, kişiye ait psiko-teknik değerlendirme raporundaki bulgular ile psikiyatrik muayene sonucu elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek, söz konusu kişinin sürücülük yapmasına engel bir durumun olup olmadığını belirten psikiyatri raporunu elektronik sistem üzerinden düzenler. Düzenlenen bu raporlar sistemde on yıl süre ile saklanır.

Belirtilen sürede psikiyatri muayenesi için başvurmayan kişiler altı ay boyunca tekrar teste kabul edilmez. Altı ay sonunda yapılacak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinde başarısız olan kişiler iki yıl boyunca tekrar teste alınmaz.

Kişi adına düzenlenen rapora otuz gün içerisinde il sağlık müdürlüğüne itiraz edebilir. Otuz gün içerisinde rapora itiraz edilmemesi hâlinde kişi iki yıl boyunca tekrar teste alınmaz. İl sağlık müdürlüğü nihai karar için kişiyi, daha önce psiko-teknik değerlendirme yapılan test sistemi olan başka bir merkeze ve psikiyatri uzmanı muayenesi yapılmak üzere ikinci fıkrada belirtilen bir sağlık kuruluşuna sevk eder.

İkinci psiko-teknik değerlendirme rapor sonucu ile bir önceki rapor arasında farklılık var ise, ikinci raporun sonucu geçerli sayılır. İkinci değerlendirme sonucunda da başarısız olan kişiler başvuru üzerine ikinci test tarihinden itibaren üç ay sonra tekrar psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulur. Bu değerlendirmede başarısız olan kişiler iki yıl süreyle yeniden psiko-teknik değerlendirmeye alınmaz.

Eksik veya gerçeğe aykırı rapor veren sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. Ayrıca gerçeğe aykırı rapor düzenleyen merkezlerde kayıtlı test cihazları 5 (beş) yıl boyunca tekrar kullanılamaz.

Psiko-teknik değerlendirme raporu ve psikiyatri uzmanı muayene raporunun, yukarıda tanımlanan yetkili kişiler tarafından, 4 sayılı Cetvelde tanımlanan hükümler dikkate alınarak düzenlenmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki 4 sayılı Cetvelin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Yetkilendirilmiş meslek kuruluşu tarafından” ibaresi “Sağlık Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki 4 sayılı Cetvelin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“ğ) Test odası ve test odasının bağlı olduğu koridoru net şekilde gösteren kamera sistemi bulunmalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki 4 sayılı Cetvelin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ikinci cümleden sonra gelmek üzere, “Psikolog günde istirahat süreleri hariç en fazla sekiz saat görev yapabilir. Ayda ek mesai süresi 72 saatten fazla olamaz. Psikologlar için belirlenen maksimum çalışma sürelerini aşmayacak şekilde merkezlerde 08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet verilir.” cümleleri eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki 4 sayılı Cetvelin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “test anındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az üç” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Test cihazında uzaktan ulaşım sağlayacak herhangi bir bluetooth, Wifi bağlantısı ve test için kullanılan donanımlardan başka herhangi bir donanım girişi bulunamaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7
– Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.
 

    Yorumlar

banner50
E-Gazete
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 09 Mart 2020 Manşeti
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 09 Mart 2020 Manşeti
Arşiv