Yurtiçi yolcu taşımacılığı tavan ücret tarifesi belli oldu

COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında, 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesi belli oldu. Tarife 14 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

banner74
D1-ŞEHİRLERARASI 14.05.2020, 01:00 15.05.2020, 11:09 Taşıma Dünyası
Yurtiçi yolcu taşımacılığı tavan ücret tarifesi belli oldu
banner95
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı; "Karayoluyla Yolcu Taşimaciliği Alaninda Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkinda Tebliği" 14 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında, 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesi belli oldu. Tarife 14 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Tebliğ, karayoluyla  tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve Dl  yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsıyor.

Taban/Tavan ücret tarifeleri

B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, 14/05/2020 ile 31/7/2020 tarihleri arasında uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

Tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

Yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56'ncı maddesine göre "Görülmüştür" şerhi verilen ücret tarifelerindeki ücretleri, tavan ücret olarak ise aşağıdaki tabloda yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.

Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu Tebliğ ile belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56'ncı maddesi çerçevesinde, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacaktır.

Tebliğ 14.05.2020 tarihinde yüıürlüğe girer.

Firmalar tavan ücret tarifesindeki km hesabına göre bilet ücreti ile yolcu bileti düzenleyebilecekler.

TAVAN ÜCRET TARİFESİ:


RESMİ GAZETE ASLI AŞAĞIDADIR:
14 Mayıs 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31127
TEBLİĞ
Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığından:
KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK
TABAN/TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında, 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.
Kapsam
MADDE  2 –  (1) Bu Tebliğ,  karayoluyla  tarifeli  yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve Dl  yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Usul ve Esaslar
Taban/Tavan ücret tarifeleri
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihi ile 31/7/2020 tarihleri arasında uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
b) Yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine göre "Görülmüştür" şerhi verilen ücret tarifelerindeki ücretleri, tavan ücret olarak ise Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.
c) Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu Tebliğ ile belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanır.
ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi çerçevesinde, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Yorumlar (0)
12°
açık