Okul servislerine yeni düzen

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde çok önemli değişiklikler yapıldı

12 Ağustos 2013 Pazartesi 11:29
Bu haber 39804 kez okundu
Okul servislerine yeni düzen
● Taşımacılar; esnafların odalarınca belirlenip birliklerince onaylanacak tavan ücret tarifelerine uyacak. 

● Belediye alanındaki özel izin belgesi yanında belediye dışına çıkan taşımalarda B2, D2 veya D4 aranacak. 

● Tescilli koltuk sayısının beş katı yerine, bundan sonra sadece üç katı kadar öğrenci taşınabilecek. 

● Okul yönetimleri, okulun anlaştığı servisler ile velilerin anlaştığı servislere farklı davranamayacak.


UDH Bakanlığı, yürütme sorumluluğunun kendisinde olduğu Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yoluna gitti. Bu değişikliklere ilişkin Yönetmelik 6 Ağustos 2013 Salı günkü 28730 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 madde dışında toplum 4 maddelik değişikliği madde numaralarına göre açıklayalım:

Madde: 1
Yönetmelik değişikliğinin bu maddesi, esas Yönetmeliğin “Kapsam ve dayanak” başlıklı 2’nci maddesini değiştiriyor. Bakanlığın yeni adının kullanılması dışında “sürücüler ve rehber personel” yerine “taşıma işlerinde çalışanlar” ifadesi geliyor.  

Madde: 2
Yönetmelik değişikliğinin bu maddesi, esas Yönetmelikteki Bakanlık, Okul Servis Aracı, Özel İzin Belgesi ve Taşıma tanımlarını değiştiriyor. Okul Servis Aracı ve Taşıma tanımlarından yüksek öğrenim öğrencilerinin taşınması çıkarılıyor. Taşımanın otobüs cinsi taşıtlarla yapılacağı tanımda yer alıyor. Sürücü dahil, eski tanımlarla 9, yeni tanımlarla 10 koltuk ve üzeri taşıtlar kullanılacak. Yani otomobil ile taşınamayacak. Servis Aracı tanımına “bu Yönetmelikte belirlenen şartları haiz” ifadesi eklenmiş (tanım mantığına tamamen ters). 

Madde: 3
Yönetmelik değişikliğinin bu maddesi, esas Yönetmelikteki “Taşımacının yükümlülüğü” başlıklı tek fıkralık 5’inci maddesinin c ve d bentlerini değiştiriyor ve 2 yeni fıkra ekliyor. En önemli hususlar da burada. 

Tarifeler esnaf odasından

Önceden d bendinde “yetkili mercilerce belirlenen okul servis araçları fiyat tarifelerindeki ücrete uyma” taşımacının yükümlülükleri arasındaydı. Fiyat belirleme yetkisinin kimde olduğu, burada belirtilmiyordu. Buna da bağlı olarak, başta belediyeler, pek çok kuruluş fiyat işine giriyordu. Yeni düzenlemede uyulacak fiyat için “07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek  Kuruluşları Kanununun 62’nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat” deniliyor. Burada, tarifenin ilgili oda tarafından hazırlanıp birlik yönetim kurulunca onayından ve bu fiyatın tavan olduğundan söz ediliyor. Yani altına inmek mümkün oluyor. Belediyenin itirazı ve bir komisyonda karar ve hatta mahkeme hali söz konusu. 

Yeni düzenlemenin Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarındaki “servis aracı tarifelerini belirleme yetkisi” ile çelişip çelişmediği çokça tartışılabilir. 

Belediye alanı dışında B2, D2 veya D4

Eski c bendinde mevcut “ilgili belediyeden özel izin belgesi alma” yükümlülüğü, yeni c bendinde taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi veya belediye sınırı içinde gerçekleşmesi halinde aranacak. Böyle bir şart neredeyse her taşımada olacağı için değişen bir şey yok. Ancak tamamen belediye dışında bir taşıma olması (belediyesi bulunmayan küçük bir yerleşim içinde veya bu türden iki yer arasında gibi) pek ihtimal değil. 

Yeni getirilen 2’nci fıkrada belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için taşımanın durumuna göre B2, D2 veya D4 yetki belgesi gerekiyor. Muhtemelen illerarası olduğunda, B2 veya D2; iliçi veya 100 km.ye kadar illerarası olduğunda D4 gerekecek. Tabii, 2014 Mart’ından itibaren 30 büyükşehirde hiç iliçi taşıma olmayacak. 

Belgeler artacak

Burada şuna dikkat edilmeli: B2, D2 veya D4 ile yapılacak bir taşımanın başlangıç veya bitişi yüzde 99,9 bir belediyenin sınırında olacağına göre, bu belge sahiplerinin de ayrıca belediyeden özel izin belgesi alması gerekecek. 

Getirilen 3’üncü fıkrayla, ücretsiz taşımalı özel eğitim veya taşımalı eğitim için esnaf kuruluşunun tavan fiyat tarifeleri söz konusu olmayacak. 

Madde: 4
Yönetmelik değişikliğinin bu maddesi, esas Yönetmelikteki 7’nci maddenin 2’nci ve 3’üncü fıkralarında değişiklik yapıyor. 

Koltuk sayısı öğrencinin üçte biri

Mevcut 2’nci fıkrada “gerçek ve tüzel kişilerin birlikte taşıma hizmeti yapmalarında, adlarına tescilli koltuk sayısı, taşınacak toplum öğrenci sayısının beşte birinden az olamayacağı” belirtiliyor. Yenisindeyse koltuk sayısı öğrenci sayısının üçte birinden az olamayacak. Örnek vermek gerekirse; tescilli 100 koltuğu olan 500’e kadar öğrenci taşıyabiliyordu. Şimdiyse tescilli 100 koltuk ile en fazla 300 öğrenci taşınabilecek. 500 öğrenci taşıyabilmek için gerekli tescilli koltuk sayısı, önceden en az 100 iken yeni halde en az 167 olacak. 

Veli servislerine ayrımcılık yapılmayacak

Mevcut 3’üncü fıkradaki öğrenci velilerinin, isterlerse herhangi bir okul servis aracıyla anlaşıp taşımayı ona yaptırabilmeleri halinde; ilgililerine veya yararlananlara kamu hizmeti sunulmasında veya okul alanının kullandırılmasında ayrımcılık yapılamaması hususu eklendi. Yani okulun anlaştığı servis araçlarını, okul bahçesine veya otoparka alıp velilerin anlaştıklarını almamak mümkün olmayacak. 

Taşıma Dünyası olarak, Yönetmelik değişikliği ile ilgili kendi değerlendirmelerimize gelecek sayımızda yer vereceğiz.

Fiyat tarifelerinin tespit şekli

Madde 62.- Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer.

Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.

Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa on beş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler. 

Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar.

Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir. 

SEKTÖR GÖRÜŞLERİ

İSAROD GÖRÜŞÜİSAROD (İstanbul Umum Servis Aracı ve İşletmecileri Esnaf Odası) Başkanı Hamza Öztürk:

Esnafımıza hayırlı olsun

İSAROD, Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe internet sitesinden destek verdi.  

Okul idareleri, veli sözleşmesi ile çalışan esnafımızı keyfi bir biçimde okul bahçesine sokmama gibi bir davranışta bulunamayacaklar. Veli sözleşmesi ile ‘güzergah kullanım izin belgesi’ almak isteyen esnaflarımıza öğrenci belgesi düzenlemekte zorluk çıkaramayacaklar. Yönetmelikte, fiyat tarifesini çıkarmakta yetkili olan kurumun ‘ilgili esnaf kuruluşu’ olduğuna vurgu yapılması önemli. Bunun yanında, kiralama sözleşmesi yaparken sözleşmede gösterilen, adına tescilli araç sayısının oranı da 5/1’den 3/1’e yükseltildi. Okul servisi yapan esnafımıza hayırlı olsun.


İSTAB GÖRÜŞÜİSTAB Başkanı Hakan Orduhan: 

Yargıya intikal ettireceğiz

Yapılan düzenlemeyi doğrusu hayretle karşılıyoruz. Okul servis taşımacılığının henüz bir belgesi, işleyişiyle ilgili bir düzenlemesi yokken bu tür kararlar alınmasını anlamak mümkün değil. Özellikle düzenleme içerisinde yer alan özmal araç düzenlemesiyle bireysel taşımacıları öne çıkaran bir modele doğru gidildiğini görüyoruz. Tabi bu tür düzenlemeler tüm Türkiye için yapılıyor. İstanbul örneği baz alınmıyor. Anadolu’da faaliyet gösteren servis taşımacısı kapasitesi kadar İstanbul’da servis kapasitesi var. İstanbul’daki işleyişi bilmeden alınan kararların yaratacağı olumsuzlukları dikkate almak gerekiyor. 27 ilde plaka tahdidi uygulanırken İstanbul’da yok. Özmal düzenlemesini esnaf odalarının desteklediğini görüyoruz. Maalesef esnaf odaları dar pencereden baktıkları için gelecekte yaşanacak olumsuzlukları göremiyorlar. Ben şirketim adına özmal düzenlemesinin ardından 100’e yakın araç sipariş ederek uyumu sağlarım. Ancak firmaları özmal yatırımlarına yönlendirmek sonuçta esnafı işsiz bırakacak bir durum ortaya çıkaracak. İstanbul’da halen 7000 dolayında araçla okul servis taşımacılığı yapılıyor. %20 yapıda özmal araç sayısı 1400 kadar. Şimdi %33’e doğru giden özmal yapısında 700’ü aşkın bir araç yatırımı gerekecek. Firmalar bu adetleri alabilecek güçteler. Kredi kullanacak ve yeni araç yatırımı yapacaklar. Hiçbir firma bu yatırımı yapmayayım, işimi kaybedeyim demeyecek. Bu durumda firmalar çalıştıkları bireyselcilerle yollarını ayıracaklar, bu durum ciddi mağduriyet getirecek. Ancak ben özmal yatırımı ile verimli çalışma ortamının da sağlanması gerektiğine inanmıyorum. Tabi ki araç yatırımı yapan firmalar bu verimliliği öğrenecek. Bireysel taşımacılar bunu görememenin sıkıntısını ileride yaşayacak. İhaleye girilirken sermaye yapısı güçlü firmalar olsun istenirken bir özmalın tek bir okulda çalıştırılması yönünde UKOME’nin aldığı kararda verimsizliği getirecek. Neden zorunlu olarak araç yatırımına yönlendiriliyoruz? Bu araçların tamamı ithal ürünler.

Harcadığımız para bir yandan da milli bir servet. 

Meslek odalarının fiyat belirlemesine yönelik düzenleme yeni değil. Meslek odaları fiyatları belirler, UKOME’ye sunar, onaylanır yürürlüğe girerdi. Uyumsuzluk halinde valilikten, ticaret odasından bir yetkilinin de yer alacağı bir komisyon kurulur. O komisyonda karar verilir. Yine böyle olacağını düşünüyorum.

5216 sayılı Büyükşehir Yasası diyor ki, “İl içindeki her türlü düzenlemeyi ben belirlerim.“ şimdi bu noktada çok büyük bir çelişki oluşuyor. Servis taşımacılığını amiri kim? Ulaştırma Bakanlığı mı, 
Belediyeler mi? Ulaştırma Bakanlığı yaptığı bu düzenleme ile benim mi demek istiyor! İşte biz bunun için servis taşımacılığının bir tanımının, belgelendirilmesinin yapılmasını savunuyoruz. Çünkü her yapılan yeni düzenleme yeni çelişkiler getiriyor. Düzenlemenin net olması herkesçe iyi anlaşılması gerekiyor.

Yapılan değişikler içerisinde yer alan çelişkili bir durumda okul taşımacılığı için il dışına ve büyükşehir olmayan illerde il içinde B2, D2, D4 belge alınması zorunluluğu getiriliyor. Oysa biz bugüne kadar okul taşıtlarına bu belgeleri kaydettiremiyorduk. Şimdi kaydettirebilecek miyiz, bu bir çelişki değil mi? Net olmalı derken, bunun için söylüyoruz.

Yönetmelik düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına yönelik talebimizi yargıya intikal ettireceğiz. Bunu da Ulaştırma Bakanlığı’nın aldığı bir karara karşı çıkmak için değil, servis taşımacılığının artık net bir tanımı olması için yapacağız. Bizim kim denetleyecek bunun belirlenmesi için yapacağız. İşleyişin araç çalıştırılmasının kurallarının iyi çizilmesi için yapacağız. 3/1özmal dediğimizde ve bu aracı kaydettiğimiz okuldan aldığımızda çalıştırabilecek miyiz? Bunların net olarak belirlenmesini isteyeceğiz.

GÜRSEL TURİZM GÖRÜŞÜGürsel Turizm Başkan Levent Birant:

Bayram sürprizi oldu

Yönetmelik değişikliği, bize tam anlamıyla “Bayram Sürprizi” oldu. Bu değerlendirmem olumlu anlamda değil tabii. Yönetmelik değişikliğinde yer alan okul servis araçlarının fiyat tarifesinin esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları tarafından belirlenecek olmasında bir uyumsuzluk söz konusu. 5216 Sayılı Büyükşehir Yasası ise fiyat belirleme yetkisini UKOME’ye vermiş durumda. Ben yine de fiyatların UKOME’ce belirleneceğini düşünüyorum, bu konuda ek bir düzenleme ihtiyacı doğabilir. 

Yangına körükle gidiyorlar 

Öte yandan Yönetmelik içerisinde yer alan düzenlemede, okul taşıtlarında özmal zorunluluğu yüzde 20’den yüzde 33’e çıkıyor. Bu düzenleme bireysel taşımacıları çok olumsuz etkileyecek. Çünkü firmalar özmal yatırımına giriştikçe bireysel taşımacılar azalacak. Biz bu resmi, şehirlerarasında görmüştük. Aynı resim servis taşımacılığına uygulanmak isteniyor. Bireysel taşımacıların üye olduğu derneklerin bu düzenlemeyi olumlu karşılamalarına anlam vermek mümkün değil. Bence yangına körükle gidiyorlar. Önümüzdeki dönemde yaşanacak olumsuzlukların farkına varacaklar. Firmam açısından bakıldığında bu düzenleme bize bir olumsuzluk getirmiyor, bizim özmal sayımız yeterli şekilde. 

Düzenlemedeki uyumsuzluk

Yönetmelikte şehirdışı taşımalarda D2, B2 ve D4 belge alınması zorunluluğuna yönelik düzenleme de uygulama açısından çatışmalar doğuruyor. Okul taşıtlarını bölge müdürlükleri D2, B2 ve D4 belgelerine kayıt edemezken şimdi bu belgeleri almamız isteniyor. Bu düzenlemeleri hukuk servisimize incelettiriyoruz. Gerekli başvuruları yapmak için çalışmaların bitmesini bekleyeceğiz. 

    Yorumlar

E-Gazete
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 12 Haziran 2018 Manşeti
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 12 Haziran 2018 Manşeti
Arşiv