Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2023 tarih ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

banner114
MEVZUAT 16.07.2023, 00:54 Erkan YILMAZ
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

                                   Yapılan Yönetmelik değişikliğinde 11 madde bulunuyor.

                                          İŞTE YÖNETMELİĞİN TAM METNİ

16 Temmuz 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32250

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendinde yer alan “ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu” ibaresi “hükümlü veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi çerçevesinde belli haklardan yoksun bırakılmış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan “G, L, N ve T” ibaresi “G, N ve T” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkranın (b), (c) veya (ç) bentlerine istinaden yetki belgesi eki taşıt belgesinden düşülen taşıtların, düşümü gerektiren eksikliklerinin düşüm tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenir ve bu taşıtlar için taşıt kartı düzenlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “24 yaşından gün almış” ibaresi “24 yaşını tamamlamış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “tarihten” ibaresi “tarihi izleyen günden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) F türü yetki belgesi sahipleri, acenteliğini üstlendikleri;

a) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı firmalar adına, taşımacı firmalarca Bakanlığa bildirilen ücret tarifesi, zaman tarifesi, taşıma güzergahı ve ara duraklara uygun olmayan yolcu bileti,

b) Tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı firmalar adına, yolcu bileti veya yolcu bileti yerine geçebilecek herhangi bir belgeyi,

düzenleyemez. (a) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma, (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri tarafından hazırlanan zaman tarifeleri, Bakanlıkça belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fiziki veya elektronik ortamda hazırlanarak Bakanlığa bildirilir/iletilir. Bu zaman tarifelerinin, uygulamaya konulmasından önce Bakanlık tarafından fiziki veya elektronik ortamda onaylanmış olması zorunludur. Zaman tarifesi, süresi bitim tarihi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni tarife alıncaya kadar aynı süre için geçerli olur. Zaman tarifesi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

(3) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri onaylanmış zaman tarifelerini, fiili olarak faaliyet gösterdikleri merkezi adres, şube ve acentelerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik olarak görüntülemek zorundadırlar. Ayrıca yetki belgesi sahiplerinin zaman tarifelerinin bir örneğini, yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmaları zorunludur. Bu fıkranın birinci cümlesine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, yolcunun beyan ettiği ve Bakanlığa bildirilen/iletilen varış noktasından önce inen yolculara ilişkin bilgilerin, bu hususun gerçekleştiği andan itibaren 30 dakika sonrasına kadar bildirilmemesi/iletilmemesi durumunda her yolcu için 5 uyarma,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bu Yönetmelik kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemden;

a) 32.854 TL’ye kadar olan işlemde %5,

b) 32.854 TL ile 82.135 TL arasındaki işlemde %4,

c) 82.135 TL ile 164.270 TL arasındaki işlemde %3,

ç) 164.270 TL ile 328.540 TL arasındaki işlemde %2,

d) 328.540 TL üzerindeki işlemde %1,

indirim uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen alt ücret sınırları aralığa dahil edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ila 1/1/2025 tarihi arasında K1 yetki belgesi müracaatında bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Müracaat tarihinden 6 ay öncesine kadar satın almış oldukları taşıtın/taşıtların başka bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmiş ve geçerliliği devam eden K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olması,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ve geçerliliği devam eden K1 yetki belgesiyle ilgili olarak;

1) Bu fıkranın uygulanması suretiyle indirimli olarak K1 yetki belgesi düzenlendikten sonra yürürlüğe girmek üzere 18 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde iptal talebinde bulunulmuş olması,

2) 19 uncu madde çerçevesinde en az 1 kez yenilenmiş olması,

3) Faaliyeti geçici olarak durdurulmamış veya (1) numaralı alt bent hükmü saklı kalmak kaydıyla iptal durumuna gelmemiş olması,

4) Yetki belgesi sahibinin, bu fıkra kapsamında müracaat eden sadece bir gerçek veya tüzel kişi lehine muvafakat vermiş olması,

halinde bu Yönetmelikte belirlenen tüm şartların sağlanması kaydıyla taşıtını devreden yetki belgesi sahibi kişinin yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitmesine;

i) 48 ay (dahil) ve daha fazla süre kalmış olanlar için %75,

ii) 36 ay (dahil) ila 48 ay süre kalmış olanlar için %50,

iii) 24 ay (dahil) ila 36 ay süre kalmış olanlar için %25,

iv) 24 aydan daha az bir süre kalmış olanlar için %15,

oranında, taşıtı satın alan ve K1 yetki belgesi müracaatında bulunan gerçek veya tüzel kişiye yetki belgesi ücretinde indirim uygulanır. Bu fıkra, her bir gerçek kişi için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanabilir. Bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, 1/1/2025 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.”

MADDE 11- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 1/8/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)
banner117
15
açık
banner159
banner153