banner139
banner69

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

banner113

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ocak 2023 tarihli ve 32073 sayılı bugün ki Resmi Gazete’de yayımlandı.

banner114
MEVZUAT 14.01.2023, 10:13 16.01.2023, 16:26 Erkan YILMAZ
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı
banner101

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 24 maddesinde değişiklik içeren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

İŞTE DEĞİŞİKLİK GETİREN YENİ YÖNETMELİK

14 Ocak 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32073

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“cccc) Teknik şartlar: Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak taşıtların, geçerli araç muayenesini veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer teknik koşullarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) B3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak;

1) Kendi personelinin,

2) Kendi diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların,

3) Kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan engelli bireylerin ve bunların velisinin/vasisinin,

taşımasını yapacaklara,”

“c) D3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak;

1) Kendi personelinin,

2) Kendi diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların,

3) Kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan engelli bireylerin ve bunların velisinin/vasisinin,

taşımasını yapacaklara,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarını (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME kararlarını) Bakanlığa sunmaları,”

“c) (a) ve (b) bentlerine göre Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yetki belgeleri iptal edilir” ibaresi “durumun tespit edildiği tarihten itibaren yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri geçici olarak durdurulur” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden mesleki saygınlıklarını kazanmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Beşinci fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri ile aynı fıkranın (b) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 20 adet firmayla sınırlı olmak üzere B1, B2, D1, D2, D4 ve/veya tarifeli olarak faaliyet gösteren A1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez. Ancak, F1 yetki belgesi sahipleri B1 veya B2 yetki belgesi sahiplerinin uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetlerine aracılık edemez. Bu bendin üçüncü cümlesine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

b) Dokuzuncu fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) L2 yetki belgesi için başvuranların en az;

1) 5 adet özmal birim taşıt ve 200 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

2) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

3) 3 yıl geçerliliği devam eden ve halen geçerli bulunan C3, K1, K3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgelerinden herhangi birisine sahip olmaları,

şarttır.”

c) On dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde yer alan “güvenli olması” ibareleri “güvenli olan bir terminalin kullanım hakkına sahip olmaları” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “terminalleri kiralayarak” ibaresi “terminallerin kullanım hakkına sahip olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Yolcu terminali işletmecilerinin, terminallerinde kullanacakları ücretsiz hizmetlerin de belirtildiği ücret tarifelerini Bakanlığa bildirmeleri/iletmeleri şarttır.”

ç) On beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(15) A, B, C, D, L, M, N ve P türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların; faaliyetleri sırasında kullanacakları/kullandıkları kısa unvanları Bakanlığa bildirmeleri ve bildirilenlerin dışında herhangi bir kısa unvanı kullanmamaları şarttır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”

d) On altıncı fıkrasında yer alan “Ayrıca,” ibaresinden sonra gelmek üzere “belediyeler haricindeki gerçek veya tüzel kişiler adına düzenlenecek” ibaresi eklenmiştir.

e) Yirminci fıkrasında yer alan “belirlenen alan şartı” ibaresi “on dördüncü fıkranın (c) veya (d) bendinde belirlenen şartlar” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(25) L2 yetki belgesi sahipleri, bu maddeyle belirlenen asgari kapasite şartının en az %60’ını kaybetmesi halinde, yetki belgesi sahibinin, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahibi, asgari kapasite şartının %60’ını ve fazlasını yeniden tamamlaması halinde faaliyetine yeniden izin verilir. Bu fıkranın uygulanması, yirmi birinci fıkranın uygulanmasına engel teşkil etmez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ayrıca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “sadece şube için” ibaresinden sonra gelmek üzere “H türü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu madde kapsamında düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret alınmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “12” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “(d) veya (e) bendine” ibaresi “(d), (e) veya (f) bendine” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Adlarına L türü yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca depoları arasında yapacakları parça başına taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “26” ibaresi “24” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “, (ç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, görme engelli yolcuların sertifikalandırılmış rehber köpeği, köpeğin ağızlığı ve gerekli sağlık belgeleri olmak koşulu ile taşıtta bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında uygun bir yerde ücretsiz taşınır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin kırk beşinci fıkrasında yer alan ““görülmüştür” şerhi düşülen” ibaresi “Bakanlığa bildirilen/iletilen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtların yurt dışına çıkış yaptığı saatten itibaren 24 saat geçmedikçe veya Bakanlıkça özel izin düzenlenmediği sürece, aynı taşıtların yeniden yurt dışına çıkışlarına izin verilmez.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) İkinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlığa fiziki olarak bildirilen ücret tarifeleri, Bakanlık evrak kaydına girdiği tarihten itibaren dört iş günü sonrasında uygulanmaya başlanır.”

b) Üçüncü fıkrasında yer alan ““görülmüştür” şerhi verilmiş” ibaresi “Bakanlığa bildirilen/iletilen” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlığa bildirilen/iletilen ücret tarifeleri, uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren dört ay geçmeden yeniden belirlenemez.”

ç) Dokuzuncu fıkrasında yer alan ““görülmüştür” şerhi verilen” ibaresi “Bakanlığa bildirdikleri/ilettikleri” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On beşinci fıkrasında yer alan ““görülmüştür” şerhi verilen” ibaresi “Bakanlığa bildirdikleri/ilettikleri” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(17) Yolcu terminalleri ile kalkış veya varış noktası havalimanları/havaalanları olan tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetleri için Bakanlığa bildirilen/iletilen ücret tarifeleri, Bakanlıktan “Görülmüştür” şerhi alınmadan uygulanmaya başlanamaz. Bu fıkra kapsamında “Görülmüştür” şerhi alınan ücret tarifeleri için ikinci fıkrada öngörülen bekleme süreleri uygulanmaz.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “12 saat” ibaresi “3 saat” şeklinde değiştirilmiş, onuncu ve on üçüncü fıkralarında yer alan “48 saat” ibareleri “6 saat” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri, onaylanmış zaman tarifelerini, fiili olarak faaliyet gösterdikleri merkezi adres, şube ve acentelerinde görülebilecek bir yere asmak veya bu yerlerde elektronik olarak görüntülemek zorundadırlar. Ayrıca, zaman tarifelerinin bir örneğinin yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmaları zorunludur. Bu fıkranın birinci cümlesine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Karayolu” ibaresi “Ulaştırma Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “13 üncü maddenin altıncı fıkrası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “14 üncü maddenin yirmi beşinci fıkrası,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “gereğince düzenlenecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “H türü” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere ikili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde temin edilen izin/geçiş belgesi ücretleri Bakanlıkça belirlenir. Geçiş belgesi ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında her takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 1/1/2020 tarihi ila bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih arasında;

a) C3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

b) C2, L2 veya M2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici veya kamyon cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

c) C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1,

yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde; 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır. Ancak, bu fıkra kapsamında düzenlenecek yetki belgeleri için 73 üncü maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz. Bu fıkra, her bir gerçek veya tüzel kişi için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanabilir. Bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçerli C2 veya L2 yetki belgesi sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler hakkında, 14 üncü maddenin yirmi beşinci fıkrası, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süreyle uygulanmaz.

(7) 14 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“C2 ve L2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve geçerli bulunan C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın ve taşıt kartı ücreti ile yetki belgesi değişim ücreti alınmaksızın aynı geçerlilik tarihi esas alınarak L2 yetki belgesi ile değiştirilir.

(2) Birinci fıkraya göre değiştirilen C2 belgeleri için varsa daha önce verilmiş ve kaldırılmamış olan uyarmalar yeni düzenlenen L2 yetki belgeleri için verilmiş sayılır.

(3) Birinci fıkraya göre adlarına L2 yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişiler için, 14 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen sermaye şartı, düzenlenen L2 yetki belgesinin ilk yenileme tarihine kadar aranmaz.

(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bulunmayan ve birinci fıkra kapsamında değiştirilemeyen C2 yetki belgelerinin yenilenmesinin veya 71 inci madde kapsamında yeniden düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, bu yetki belgeleri için L2 yetki belgelerine ilişkin hükümler uygulanarak talepler karşılanır.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçerli bulunan L2 yetki belgesi geçerlilik tarihlerine, başka bir işleme gerek kalmaksızın 10 yıl ilave edilir.

(6) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli C2 ve L2 yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, geçerli bulunan C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve C2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlar, ücret alınmadan aynı firmanın L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilir. Bu fıkra kapsamında C2 yetki belgesi iptal edilenlerin, L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine yeni ilave edecekleri ilk 150 adet taşıt için taşıt kartı ücretinde %90 indirim yapılır.

(7) Bu Yönetmelikte ve alt düzenleyici işlemlerde C2 yetki belgesine yapılmış olan atıflar L2 yetki belgesine yapılmış sayılır.

(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni C2 yetki belgesi talepleri karşılanmaz.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin ücret tablosundaki “L2” simgesinin bulunduğu satırda yer alan “397.162” ibaresi “664.046” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ndeki değişikleri Dr. Zeki Dönmez yazdı, 2023

Yorumlar (0)
banner117
15
açık
banner159
banner153