banner139
banner69

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı

banner113

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete de 6. Mükerrer olarak yayımlandı.

banner114
MEVZUAT 01.01.2022, 01:16 Erkan YILMAZ
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı
banner101

Yayımlanan Yönetmelik değişikliği şu şekilde;

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “gerçek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tüzel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İptal edilen veya yenileme süresi sona eren yetki belgelerine ilişkin verilmiş ve kaldırılmamış uyarmaların bulunması halinde; verilmiş olan uyarmalar kaldırılmadan veya yetki belgesinin iptal edildiği ya da yenileme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl geçmeden, aynı gerçek veya tüzel kişiye aynı yetki belgesinden düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yetki belgeleri süresince” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin on birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “8 birim” ibaresi “5 birim” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesine ilişkin faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Yetki belgesi sahiplerinin, adlarına düzenlenen yetki belgelerine ilişkin gerekli şartları sağladıklarının tespitine müteakip, faaliyetlerine yeniden izin verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak (c) bendinde belirlenmiş yetki belgesi faaliyetinin durdurulmamış olması şartı gerçek kişiler adına düzenlenen yetki belgeleri için uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “70kW” ibaresi “105kW” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “(d) bendine” ibaresi “(d) veya (e) bendine” olarak değiştirilmiştir.

“e) Adlarına N2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca ambarları arasında yapacakları parça başına taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin otuz ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin kırk sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkraya aykırı olarak faaliyet gösterilen taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 50 uyarma verilir.”

“Ancak, uluslararası taşımalara veya geçiş belgelerine yönelik Bakanlıkça yayımlanan alt düzenleyici işlemlere uymayan yetki belgesi sahipleri için bu fıkrayla belirlenmiş uyarma sayısı 10 katına kadar arttırılabilir.”

“(48) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. Bu fıkra uygulanarak uyarma verilmesine rağmen, istenilen bilgi ve belgeleri göndermeyen yetki belgesi sahipleri hakkında, bu fıkra hükümleri yeniden uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(18) Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütmek üzere yetki belgesi alanlar, seyahate başlamadan önce taşıt içerisinde emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirmek zorundadır. Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ayrıca düzenleme yapabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “yabancı menşeili firmalar;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlığa bildirdikleri ücret ve zaman tarifelerine uygun olarak faaliyet göstermek zorunda olup” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresinin asgari dört aylık olarak belirlenmesi zorunludur. Bakanlık tarafından “görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifeleri, şerhin verildiği tarihten itibaren dört ay geçmeden yeniden belirlenemez. Bakanlık, taşıma maliyetlerine etki eden unsurların önemli orandaki artış ve azalışlarını dikkate alarak bu süreleri değiştirebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “60 Türk Lirasını” ibaresi “Ek-1’de belirtilen ücreti” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “yükümlülüklerini yerine getirenlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya TS ISO 39001 standardına uygunluğunu belgeleyen yetki belgesi sahiplerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasına “21 inci maddeye” ibaresinden önce gelmek üzere “18 inci maddenin ikinci fıkrası veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “1/7/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “1/1/2022” ibaresi “1/4/2022” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“g) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu;

1) C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişiler için 1/1/2023 tarihine kadar,

2) C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için 1/1/2024 tarihine kadar,”

“Bu fıkra kapsamında yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek taşıtlar, 14 üncü maddede belirtilen asgari kapasite hesabında değerlendirilmez.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ücret tablosu yeniden belirlenerek ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 1/1/2022 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yorumlar (2)
Coşkun Turgut 2 yıl önce
D2 ile yapılan iller arası servis taşımacılığı 32/12/2021 tarihinden itabaren yapılması yasaklandığı ,Bu konu da bir uzatma yapıldımı yoksa ardık D2 ile servis taşıması bittimi
Birol 2 yıl önce
Madde 18 bu yönetmelik hükümlerini ulaştirma ve altyapı bakanı yürütür yani bu araçları ulaştirma bakanlığı denetler. TURSAB BU ARAÇLARI DENETLEYEMEZ CEZA YAZAMAZ.
banner117
15
açık
banner159
banner153