banner92
banner69

Havalimanı taşımalarında yürütmeyi durdurma

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin yolcu taşımalarına ilişkin 41’inci maddesine eklenen 16’ıncı fıkra ile havalimanı taşımalarına getirilen muafiyetlere ilişkin düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

banner114
HAVAYOLU 17.03.2021, 14:55 Erkan YILMAZ
Havalimanı taşımalarında yürütmeyi durdurma
banner100

23 Haziran 2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazete de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler getiren bir düzenleme yayınlandı. Bu düzenleme ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanların Yükümlükleri” başlıklı 41’inci maddesine aşağıdaki 16 numaralı bent fıkra eklendi.

(16) (Ek:RG-23/6/2020-31164) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz.

Düzenlemeye itiraz

Muğla Büyükşehir Belediyesi adı geçen fıkranın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Muğla İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Geçtiğimiz günlerde mahkeme konuyla ilgili aşağıdakı ara kararını açıkladı.

Açıklanan nedenlerle,

1. 23.06.2020 tarih, ve 31164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dâir Yönetmelik'in 4. maddesi ile, esas Yönetmeliğin 41. maddesine eklenen 16. fıkrasının; "...yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin on ikincifikrasında belirtilen zorunluluk ve 58 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile..." İbaresi yönünden YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. 23.06.2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ile, esas Yönetmeliğin 41. maddesine eklenen 16. fıkrasının diğer kısımları yönünden YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

3. Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, " 24/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.-Gazetemizin Danışmanı ve Başyazarı Dr. Zeki Dönmez’in konuyla ilgili görüşlerini başvurduk.

Zeki Dönmez’in yorumu

Mahkeme kararında 41 madde 16’ıncı fıkra düzenlemesinin “Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için” kısmı ayrı tutularak sadece bundan sonraki kısmın yürütmesinin durdurulduğu görülmektedir. Karar da yürütmesi durdurulmayan kısım, adı geçen ve iptale konu olan düzenlemelerin kimler geçerli olduğunu belirten kısım olup düzenlemenin esasını oluşturan kısmın yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmesi durdurulmayan kısım adeta boşlukta kalmakta artık bir anlam taşımamaktadır.

Bu konuya ilişkin görüşümü gazetemizin internet sitesinde 13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Havalimanı Taşımalarının Değerlendirilmesi” başlıklı yazımda aşağıdaki şekilde ifade etmiştim;: “Bu taşımalarla ilgili kalkış/varış indirme/bindirme ara durak vs. gibi şartların mülki idare amirlerince düzenlenecek olması biraz mevzuat aşımı şeklinde görülüyor. Üstelik bunlar belediye alanı içi taşımalarla sınırlı olmayıp diğer illerdeki şehir merkezlerine yapılacak taşımaları da kapsar görünüyor.

Bunlar Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde düzenlendiği ve bu yönde bir yetki devri öngörülmediği halde bunların bu şekilde olması hem Kanun ve Yönetmeliğin hem de belediyelerle ilgili kanunlardaki belediyelerin haklarına aykırı görünüyor.

Öte yandan burada yürütmesi durdurulmayan ifade havayolu-karayolu kombine taşıması genelgesinde yer almakta olup ayrıca açılan buna ilişkin davalarda zaten yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir. Benim de buna ilişkin görüşlerim, aşağıdaki şekilde ifade edilmiş olup düzenlemelerin yalnışlığı yönündedir: Havayolu karayolu kombine taşımacılık genelgesinin tarifeli taşımalar bölümünün ilk konusu büyükşehir belediyesi içi taşımalar. Vaktiyle genelgelerde bunların büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacağı belirtiliyordu. O dönemde diğer kombine taşımalarda da var olan bu husus, diğerlerini bilmem ama bugün havayolu genelgesinde bulunmuyor. Belediyeler bu haklarını nasıl, niçin kaybetti? İlgili mevzuatta bu hakkı kaldıran bir değişiklik mi oldu? Böyle bir değişikliği ben bilmiyorum. Hatta tersine olarak o zamandan sonra belediye alanındaki taşımaları belediye iznine bağlayan bir Kanun maddesi bile geçti. Buna rağmen son Yönetmelikte belediyelerin elinden bu hak alınmış bulunuyor.

Konunun geneline ilişkin görüşlerimi de adı geçen yazımda görebilirsiniz.

http://www.tasimadunyasi.com/gundem/dr-zeki-donmez-havalimani-tasimalarinin-degerlendirilmesi-h8455.html

Yorumlar (0)
banner92
banner117
18
açık
banner46